• YARIM ALTIN
  3.332,00
  % 0,27
 • AMERIKAN DOLARI
  17,1113
  % -0,04
 • € EURO
  18,0195
  % -1,34
 • £ POUND
  21,1707
  % -1,81
 • ¥ YUAN
  2,5530
  % -0,22
 • РУБ RUBLE
  0,3016
  % 4,29
 • BITCOIN/TL
  490036,590
  % -2,54
 • BIST 100
  2.543,10
  % -1,11

Bir şirketten sermaye artırım kararı

Bir şirketten sermaye artırım kararı

Derlüks Yatırım Holding’den sermaye artırım kararı.

 

Halka açıldıktan sonra önemli yatırım hamleleri gerçekleştiren ve yatırımı holdinge dönüşen Derlüks, mali yapısın güçlendirecek yeni bir adım daha attı

Halka açıldıktan sonra ,enerji, otomotiv, gıda ve başta olmak üzere gelişmekte olan sektörlerde yatırımlarını sürdüren Derlüks Yatırım Holding (#DERHL) bedelli sermaye artırım kararı aldı. Holding, sermayesini yüzde 170 oranında artırarak 27 milyon liradan 75 milyon liraya çıkarmayı planlıyor. Şirket yönetiminin bu konuyla ilgili aldığı karar KAP’ta yayınlandı.
İşte o açıklama:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak, faaliyet alanımızın değişmesi, değişik sektörlere yatırım yapılması, gelecekte yapılması planlanan yatırımların hayata geçirilmesi için mevcut sermayesinin 27.750.000 TL’den 47.250.000 TL, %170,27 bedelli olarak artırılarak Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 75.000.000 TL’ye çıkarılmasına, yeni pay alma haklarının 1 TL nominal pay için 2,35 TL primli olarak kullandırılmasına karar vermiştir.Şirketimiz ilgili sermaye artırımından tahmini olarak 110.617.147 TL gelir beklemektedir. Konuyla ilgili olarak bir izahmame eşliğinde en kısa sürede Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulacaktır.İlgili Yönetim Kurulu kararı aşağıdadır:

1) Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve ana faaliyet konusunda meydana gelen değişiklik nedeniyle 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 47.250.000 TL nakit (bedelli) olarak %170,27 oranında artırılarak 75.000.000 TL’ye çıkarılmasına,

2) Rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın halka arz edilecek 47.250.000 TL nominal değerli payların, kullanım bedelinin her 1 TL (bir Türk Lirası) nominal pay için, şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolarda gözüken defter değeri olan 2,35 TL’den (iki Türk Lirası otuzbeş Kuruş) primli olarak kullandırılmasına,

3) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4) Sermaye artırımından elde edilecek tahmini net gelirin, işbu bu Yönetim Kurulu kararı ekinde yer alan ‘’Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor” un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasının kabulüne,

5) Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33.maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımdan elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, ‘’ halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren, ilk iki dönem finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde, bir rapor hazırlanarak ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmasına, fonların tamamının kullanımının daha sonraki tarihlere sarkması halinde, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılmasına,

6) 4. Maddede belirtilen bu raporun izahname ekinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilmesine,

7) Şirketimiz ortağı Cemal Güzelci’nin, sahip olduğu 3.000.000 adet paya isabet eden yeni pay alma haklarını tamamen kullanılacağını taahhüt ettiği hususunda bilgi edinilmesine, bu taahhüdün yapılacak başvuruda SPK’ya sunulmasına,

8) Kullanılmayan yeni pay alma hakları nedeniyle kalan payların, aynı şartlarda satın alınacağına yönelik olarak Şirketimiz ortağı Cemal Güzelci’nin taahhütte bulunacağı hususunda bilgi edinilmesine, bu taahhüdün yapılacak başvuruda SPK’ya sunulmasına,

9) Şirket ortağı Cemel Güzelci’nin mevcut paylarını ve bedelli sermaye artırımı sonrası elde edeceği paylarını 1(bir) yıl boyunca BİST’de satmayacağına dair taahhütte bulunacağı hususunda bilgi edinilmesine, bu taahhüdün yapılacak başvuruda SPK’ya sunulmasına,

10) Ortaklığımızca, bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesinden sonra (1) bir yıl boyunca başkaca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağının taahhüt edilmesine,
11) Sermaye artırımı sürecinin Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ile bir aracılık sözleşmesi yapılarak yürütülmesine,

12) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak teslimine ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

13) Sermaye Piyasası Kanununun 18/7 maddesi ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte ana sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Ana Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

14) Sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla başta SPK olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, Takasbank ve diğer kamu ve özel kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket Genel Müdürü’ne Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkili verilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Şirketin geçtiğimiz günlerde KAP’a yaptığı açıklamaya göre 2021 yılı hedeflerini ise şöyle sıraladı:
➢ Şirket 2019 yılında halka açılmış, 2020 yılında ticaret savaşları ve pandemi sonrası meydana çıkan yeni ekonomik ortamda stratejik kararlar almıştır.

➢ Bu kararlardan en önemlisi bağlı ortaklıklar ve iştirakler vasıtasıyla büyümek ve bir holding yapısına kavuşmaktır. Bu yönde adımlar atılmış Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmıştır. Söz konusu karar 11 Mart 2021’de Genel Kurul onayına sunulacaktır. Stratejik olarak en önemli beklenti bir ‘’yatırım holding’’ çatısı altında toplanarak kaynakları en iyi şekilde kullanmaktır.

➢ 2019 ve 2020 yılları Şirketin değişim ve yeniden doğum yılları olmuştur. 2021 ve hemen akabindeki yılların ise özümseme ve büyüme yılları olması beklenmektedir.

➢ Bu nedenle kurumsal yapının güçlendirilmesi için, bağlı ortaklık ve iştiraklerin solo bilanço açıklamaları, faaliyet raporları düzenlemeleri ve yönetim kurullarının güçlendirilmeleri çalışmaları yapılmıştır. 2021 yılında yönetim ve icranın ayrıştırılma çalışmalarına hız verilecek, profesyonel yapı desteklenecek, bağlı ortaklık ve iştiraklerde de kurumsal yönetim komiteleri kurulacaktır.

➢ Holdingleşme sonrası, deri bölümünün faaliyetlerini %100 bağlı ortaklık statüsünde olan ayrı bir
şirket vasıtasıyla sürdürmesi planlanmaktadır.

➢ Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin satın aldığı Fortuna 3-4-5-6-7-8 Enerji A.Ş.’lerin Toprak Enerji altında birleşmesi planlanmaktadır.

➢ Özellikle yenilenebilir enerji, otomotiv ticareti, gıda ve gıda dışı tüketim malzemesi dağıtımı ve deri konfeksiyon sektörlerinde faaliyetler devam edecek, öte yandan yeni dönemde öne çıkan sektörlerde yatırım olanakları araştırılacaktır.

➢ Büyüme ve yatırımların yüksek faiz ortamında sekteye uğramaması ve finansman giderlerinin en az indirgenebilmesi için özsermayenin kuvvetlendirilmesine çalışılacaktır.
Derlüks’ün deri bölümü satışlarının, aşının başarılı olması halinde ertelenmiş talebin devreye girmesi, turist sayısının artmasına bağlı olarak 2021 yılında %17,93 artışla 50 milyon TL olması beklenmektedir.

➢ Vizyon Pazarlama’nın satışlarının, kapalı olan restoran ve kafelerin açılması, devreye giren yeni bölgeler ve yeni ürünlerle birlikte % 29,14 artışla 160 milyon TL olması beklenmektedir.

➢ Havana Motor’un satışlarının, yeni ÖTV zammı olmaması, çevre dostu elektrikli araç bilincinin artması ve yerli elektrikli otomobilin üretiminin yaklaşmasına bağlı olarak %218,30 artışla 120 milyon TL olması beklenmektedir.

➢ Toprak Enerji’nin Amerikan Doları’nda oluşabilecek devalüasyona bağlı olarak mevcut yatırımlarıyla 10 milyon TL ciro yapması beklenmektedir.

➢ Toplamda ise Derlüks olarak 2020 yılına göre %66,67 artışla 340 milyon TL ciro hedeflenmektedir.
Derlüks’ün deri bölümünün brüt kâr marjı %15,09’dur. Bu yılda, kâr marjında hammadde girdisi veya diğer üretim maliyetlerine bağlı olarak negatif bir durum beklenmemektedir. Bu nedenle 7,5 milyon TL civarında brüt kâr hedeflenmektedir.

➢ Vizyon Pazarlama’nın brüt kâr marjı %6,30’dur. 10 milyon TL brüt kâr beklenmektedir.

➢ Havana Motor’un brüt kâr marjı %2,52’dir. 3 milyon TL brüt kâr beklenmektedir. Kâr marjının artırabilmesi durumunda pozitif sapmalar olabilir.

➢ Toprak Enerji’nin brüt kâr marjı %74’dür. 7,5 milyon TL brüt kâr beklenmektedir.

➢ Toplamda ise Derlüks olarak 2020 yılına göre %84,82 artışla 28 milyon TL brüt kâr hedeflenmektedir.

➢ Amerikan Doları, Rus Rublesi ve Euro’nun olağan dışı hareketlerinin bağlı ortaklık ve iştirak gelir tabloları üzerinde önemli oranda etkisi olabilmektedir. Ayrıca, enflasyon ve faiz oranlarının, vergi hadlerinin mali tablolar üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Brüt kârın, esas faaliyet kârı olarak algılanmaması yerinde olacaktır.

➢ Şirket 4 Temmuz 2019 tarihinde 2,66 TL baz fiyatla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Başlangıç fiyatına göre 26 Şubat 2021 tarihine itibariyle %217,30 primlidir. Aynı dönemde Endeks-100, %48,14 artmıştır.

➢ Pay senedi, 2021 başına göre ise %3,67 negatif performans göstermiştir.

➢ Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra Şirket Yönetimi’nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır.

➢ Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna
inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak geleceğe
yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Çeşitli bilinen ve bilinmeyen
riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, Şirketin gelecekteki fiili sonuçları, mali durumu, gelişimi
veya performansı ile burada verilen tahminler arasında önemli farklılıklara yol açabilir.

➢ Bu sunuş yalnızca bilgi amaçlı yayınlanmıştır. ‘’Yatırım tavsiyesi’’ olarak değerlendirilmemeli,
herhangi bir menkul kıymet alım-satımı için temel oluşturması amaçlanmamalı ve herhangi
bir kişinin söz konusu hisseyi satın alması, elinde tutması veya elden çıkarması yönünde bir
tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.

➢ Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., yönetimi, çalışanları veya diğer ilgili şahıslar bu sunuştaki
bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar.

➢ Bu sunumdaki belirli sayısal veriler, mali bilgiler ve piyasa verileri (yüzdeler dahil) yerleşik
ticari standartlara göre yuvarlanmıştır. Bu nedenle daha önce yayınlanan verilerle uyuşmayabilirler.

YORUMLAR YAZ